Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva

Plán učiva

 
Přírodověda 
Plány na přírodovědu najdete na http://www.prirodoveda.estranky.cz
 
Povinná četba na 2. pololetí:
 
1. K.J.Erben: Kytice - 2 balady
 
2. J.Neruda: Povídky malostranské - 3 povídky
 
3. Vyber si 1 z těchto knížek:
    A.Ježková: 77 pražských legend  
    V.Cibula: Pražské pověsti  
     A.Wenig: Staré pověsti pražské 
     J.Svátek: Pražské legendy a pověsti
     A.Ježková: Příběhy českých knížat a králů
     J.F.Bobák: Dávné pověsti národa českého
 
4. Vyber si 1 z těchto knížek:
     M.Zusak: Zlodějka knih     
    J.Gaarder: Jako v zrcadle, jen v hádance (smutné, ale doporučuji)  
    F.Nilsson: Gorila a já    
    B.Němcová: Babička nebo V zámku a podzámčí  
    D.Defoe: Robinson Crusoe     
    J.Verne: Dva roky prázdnin nebo Patnáctiletý kapitán   
    Z.Bezděková: Říkali mi Leni
    V.Řezáč: Poplach v Kovářské uličce
    E.Vrchlická: Z oříšku královny Mab
    T.Březina: UFO jménem Amadeus     
    P.Braunová: Neuvěřitelné září. Tajný deník Tomáše S.
    F.Stieper: LAN.klan.Spiknutí obotů 
 
5. Kniha dle vlastního výběru - možno i komiks
 
Květen
 
Český jazyk
Vztahy ve slovní zásobě. Orientace v textu.
Vlastní jména.
Inzerát, referát, e-mail.
 
Matematika
Velká čísla. Logika.
Desetinná čísla. Procvičování písemných počtů.
Slovní úlohy.
Geometrie: souměrnost, osa souměrnosti. Opakování.
 
Vlastivěda
Dě: Život v Protektorátu
Naše republika po válce.
Nástup totalitní vlády.
uč. s. 33 -38, PS s. 27 - 29
Ze: Evropa: povrch, vodstvo, podnebí, průmysl. uč. s. 40 -47, PS s. 24 - 27
Referáty: Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko.
uč. s. 48- 55, PS: s. 28 - 36
Duben
 
Český jazyk
Spojky, příslovce. Souvětí.
Reklama. Opakování.
uč. s. 116- 123, PS: 20-2
Kontrolní práce za 3. čtvrtletí:
shoda podmětu s přísudkem
předpony a předložky S-Z
pravopis přídavných jmen
psaní velkých písmen
druhy číslovek a zájmen
skloňování zájmen já a ona
 
 
Matematika
Desetinné číslo (sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomek (sčítání, odčítání).
Slovní úlohy. Převody jednotek.
Geometrie: úhly, kružnice, konstrukce.
uč.: 80- 84, PS: 26- 32
Kontrolní práce za 3. čtvrtletí:
písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
jednoduché rovnice
zlomek a desetinné číslo: sčítání a odčítání
násobení a dělení desetinných čísel
Vennův diagram
Geometrie:
konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku, kružnice
úhel a jeho měření
obvody, obsahy rovinných útvarů
 
Vlastivěda
Dě: Rok 1939 - obsazení ČR. uč. s.31-32
2. světová válka. uč. s. 33-35
Ze: Oceány a světadíly, uč. s. 37-39
Evropa: Pobřeží a povrch. Podnebí.
uč. : 37- 43, PS: 22- 26
Březen
Český jazyk
Pravopis předložek s - z.
Spojky, příslovce. Souvětí.
Zájmena: druhy zájmen
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen
záporná nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
Duál - skloňování částí lidského těla: oči, uši, ruce, nohy, kolena, prsa:
 
Matematika
Rovnice II
Desetinná čísla a zlomky
Násobení a dělení desetinných čísel:
Úhly, konstrukce
Druhy úhlů:
  • Ostrý úhel (< 90°) je úhel menší než pravý úhel.
  • Pravý úhel (90°) je polovina přímého úhlu. ...
  • Tupý úhel je větší než pravý úhel, ale menší než přímý úhel.
  • Přímý úhel (180°) je úhel, jehož ramena jsou opačné polopřímky.
Vlastivěda
Dě: Život v nové republice. uč. s. 30
Rok 1939 - obsazení ČR. uč. s.31-32
2. světová válka. uč. s. 33-35
Ze: Moravskoslezský kraj, uč. s. 34-35
Jihomoravský kraj, uč. s.28-29
Opakování ČR, uč. s. 36
Oceány a světadíly, uč. s. 37-39
Únor
 
Český jazyk
 
Oznámení, čtení s porozuměním.
Uč. s. 84-91, PS II s. 4-8.
 
Druhy číslovek, skloňování číslovek tři, čtyři, psaní složených číslovek.
cislovky.jpgsklonovani-cislovky.jpgpsani-cislovek.jpg
Homonyma. Složenka, podací lístek.
Uč. s. 92-99, PS s. 9-12.
 
Matematika
Vennův diagram. Uč. s.61-63 , PS s. 10-12.
Řady. Uč. s. 64-67. PS s. 13-16.
Převody jednotek hmotnosti https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc
Geometrie: konstrukce trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=K37RY8WKNi8
kružnice opsaná a vepsaná
tečna  
Vlastivěda - Dě: 
Jsme samostatný stát. Jak se žilo za 1. republiky.
uč.s. 28-30, PS: s. 22-25
 
Ze:  Kraje  Vysočina, Jihomoravský, Zlínský
uč. s. 26- 33, PS: 17- 20.
Leden
 
V týdnu od 7. ledna budeme psát pololetní písemné práce z češtiny a matematiky. Zopakuj si:
ČJ: pravopis: předložky a předpony s-z, zdvojené souhlásky n, j, z, bě-bje, mně-mě; slovní druhy, kategorie podst. jmen, příd. jmen a sloves, podmět a přísudek, druhy podmětu, souvětí, sci-fi.

1prid-jm-tvr-rmz.jpg

 
MA: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení; desetinná čísla a zlomky; 
římské číslice, převody jednotek míry; zaokrouhlování čísel; rovnice; aritmetický průměr. Geometrie: trojúhelník, čtverec a obdélník  - sestrojení, obvod a obsah čtverce a obdélníku.
https://www.youtube.com/watch?v=LP-PrOFQ980- konstrukce čtverce pomocí úhlopříčky
 
 
Český jazyk
Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou.
Uč. s. 68-75, PS s. 40-43.
Shoda přísudku s podmětem - podmět nevyjádřený, několikanásobný.
Podstatná jména pomnožná.
Uč. s. 76-83, PS s. 44-48.
Naučit se nazpaměť K.H.Mácha: Kytice  do 1.2.2019:
 
Matematika
Práce s daty. Uč. s. 48-51, PS s. 36-38.
Konstrukce. Uč. s. 52-55, PS II s. 4-6. Tečna. Kružnice opsaná a vepsaná.
Biland a ciferník. Uč. s. 56-59, PS s. 7-9.
Písemná práce uč. s. 60.
 
Vlastivěda - Dě: 
Národní obrození -  Referáty dětí
1. světová válka
uč.s. 22- 27, PS: s. 19 - 21
 
Ze:  Kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký
uč. s. 22- 29, PS: 15- 18.
 
Prosinec
 
Český jazyk
Přídavná jména tvrdá, přídavná jména přivlastňovací.
Vypravování, popis místa, přihláška.
Uč. s. 54-61, PS s. 30-34.
Opakování. Uč. s. 62-67, PS s. 35-39.
 
Matematika
Objem, povrch.
Uč. s. 40-43, PS s. 30-32.
Rovnice I. Uč. s. 44-47, PS s. 33-35.
 
Vlastivěda - Dě: 
Vynálezy mění život lidí (18.-19. stol.)
Revoluční rok 1848
Národní obrození
uč.s. 19- 21, PS: s. 16-18
 
Ze:  Kraj Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký
uč. s. 14- 21, PS: S. 11-14.
 
Listopad
 
Předpony s- a z-; slova přejatá.
 
https://www.youtube.com/watch?v=2upORNDY7-0 - odhad násobení a dělení
Zlomky:sčítání a odčítání:
Převody jednotek obsahu
Geometrická tělesa:
 
Vlastivěda - Dě: 
 
Doba Osvícenská. Marie Terezie a Josef II.
Průmyslová revoluce.
uč.s. 14 -18, PS: s. 9 - 15
 
Ze:  Středočeský kraj.
Jihočeský kraj.
uč. s. 10 - 13, PS: 9-10.
 
Říjen
 
Český jazyk: Opakování ze 4. ročníku: stavba slova, vyjmenovaná slova. Slovotvorba,
 
Uč. s. 22-29, PS s. 12-16.
Opakování ze 4. ročníku: znělost, skupiny s ě, je, skupiny mě, mně. Souhláskové skupiny. Popis pracovního postupu, konflikt, omluva.
Uč. s. 30-37, PS s. 17-21.
 
Matematika
Zlomky a desetinná čísla:
https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic - desetinná čísla https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU - sčítání a odčítání desetinných čísel
https://www.youtube.com/watch?v=8OaaYZUqjU0 - násobení a dělení násobky 10
Sčítání a odčítání. Uč. s. 20-23, PS s. 14-16.
Násobení a dělení. Uč. s. 24-27, PS s. 17-19.
https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 - dělení dvojciferným číslem
Mnohoúhelník. Uč. s. 28-31, PS s. 20-22.
 
Vlastivěda Dě:
Vláda Habsburků v Čechách- život ve městech a na vesnicích uč. s. 10 - 11 PS: s. 5-6
Baroko -uč. s. 12 -13, PS: 6-8
 
Ze:
ČR: Povrch, Vodstvo, podnebí - uč. s 5 - 6, PS: s. 5
Zemědělství, Průmysl, těžba nerostných surovin, doprava uč. s.6-7, PS: s. 6- 7
Praha- hlavní město,
uč. 8-9, PS s. 8
 
Září
 
Český jazyk
Opakování ze 4. ročníku: vyjmenovaná slova, přípony, podstatná jména, vypravování -  osnova, přímá řeč, věta uvozovací.
Uč. s. 6-13, PS s. 4-7.
Slovesa a pravopis zakončení přítomného času, slovesný způsob:
 
Skladba, shoda podmětu s přísudkem.
Popis.
Uč. s. 14-21, PS s. 8-11.
 
 
Matematika
Opakování. Uč. s. 5-19, PS s. 4-13.
 
 
                                https://www.youtube.com/watch?v=X8LvVn716wg
                                https://www.youtube.com/watch?v=YVYRa40ZPkA
 
 
 
Vlastivěda
Dě: Opakování ze 4. třídy
       Habsburkové českými králi.
       Uč. s 4 - 19, PS s. 3 - 4
Ze: Česká republika - opakování
       ČR: státní správa - uč. s. 5, školní sešit
 
Březen
 
Český jazyk
Pravopis předložek s a z. Spojky, příslovce, souvětí.
Uč. s. 100-107, PS s. 13-17.
Druhy zájmen, reklama. Uč. s. 108-115, PS s. 18-22.
 
Matematika
Pravděpodobnost a náhoda. Uč. s. 68-71, PS s. 17-19.
Úhel. Uč. s. 72-75. PS s. 20-22.
 
Duben
 
Český jazyk
Opakování. Uč. s. 116-123, PS s. 23-26.
Vztahy ve slovní zásobě, orientace v textu. Uč. s. 124-131, PS s. 27-30.
 
Matematika
Rovnice II. Uč. s. 76-79, PS s. 23-25.
Desetinné číslo, zlomek. Uč. s. 80-83, PS s. 26-29.
Geometrie. Uč. s. 84-87, PS s. 30-32.
 
Květen
 
Český jazyk
Aktivní naslouchání. Vlastní jména. Inzerát.
Uč. s. 132-139, PS s. 31-35.
Zvuková stránka jazyka; mluvené projevy - mimojazykové prostředky. Referát, e-mail.
Uč. s. 140-147, PS s. 36-40.
 
Matematika
Velká čísla. Uč. s. 88-91, PS s. 33-35.
Logika. Uč. s. 92-95, PS s. 36-38.
 
Červen
 
Český jazyk
Rozlišování fakt a názorů.
Uč. s. 148-155, PS s. 41-44.
Opakování. Uč. s. 156-163, PS s. 45-48.
 
Matematika
Opakování. Uč. s. 96- 108, PS s. 39-48.

Písemná práce uč. s. 109.